Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

7 najważniejszych zmian podatkowych w 2023

Od 1 stycznia weszły w życie kolejne zmiany w podatkach. Przedstawiamy 7 najważniejszych zmian wynikających z Polskiego Ładu 3.0.

 

1. Składanie oświadczeń płatnikom podatku dochodowego

 

Według nowych przepisów, podatnicy mogą składać płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie lub w inny sposób, przyjęty przez danego płatnika. Oznacza to, że dokumenty mogą być składane w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego pracodawcy. Płatnicy są zobowiązani uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymali. Złożone oświadczenia, mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek, będą dotyczyły także następnych lat podatkowych, co oznacza, że podatnik nie będzie musiał składać ich co roku.

 

2. Zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku

 

Od tego roku płatnik ma obowiązek pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiąca nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – o ile pracownik złoży mu oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia. Podatnik ma prawo do złożenia oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując jednocześnie, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki: o 1/12 kwoty (w przypadku jednego płatnika), o 1/24 kwoty (dwóch płatników) oraz o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom. Przypomnijmy, że kwota wolna od podatku wynosi 30.000 zł, tak jak w roku poprzednim. 

 

3. Wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym

 

Zgodnie z przyjętymi zmianami, od początku 2023 roku rozszerzeniu uległ sposób uzyskiwania przychodów, który uprawnia do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Obecnie podatnik, który uzyskuje przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło ma prawo złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek PIT w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30.000 zł.

 

4. Uproszczenia w uldze za złe długi

 

Od 1 stycznia podatnicy CIT i PIT dokonujący zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi, nie mają już obowiązku wykazywania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi wspomniane zwiększenia lub zmniejszenia są związane. Przepis ma zastosowanie do dochodów i przychodów uzyskanych od początku roku 2023. Dzięki tej zmianie podatnik nie ma konieczności składania załącznika do zeznania podatkowego, w którym wcześniej należało wykazywać wierzytelności. Jednak podatnik i tak musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów, które mają wpływ na podstawę opodatkowania.

 

5. Rozliczenia dochodów z renty małoletniego dziecka

 

Obowiązujące wcześniej przepisy obejmowały zasadę doliczania dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców. Dotyczyło to również rent rodzinnych, co powodowało, że przychody rodzica i małoletniego dziecka z renty rodzinnej objęte były jedną kwotą wolną od podatku. Po zmianach osiągane przez małoletnie dzieci dochody z rent stanowią dochody dziecka i nie są już wliczane do dochodów rodziców. Warto dodać, że organy rentowe zostały zobligowane, aby już w odniesieniu do renty rodzinnej wypłaconej w 2022 roku zastosować tę zasadę. W efekcie tego jeżeli w poprzednim roku dziecko osiągnęło dochody z renty nieprzekraczające 30.000 zł, to nie zapłaci podatku dochodowego, zaś pobrane przez organ rentowy zaliczki powinny zostać odzyskane w ramach rozliczenia rocznego PIT.

 

6. Wynajem mieszkań poza działalnością gospodarczą

 

Od początku 2023 roku osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie mogą już opodatkowywać tych przychodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Jedyną dostępną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tym samym przychody z tytułu najmu prywatnego są opodatkowane stawką 8,5 proc. przychodu lub 12,5 proc. od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł. Podatnicy nie mają już możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychodów o koszty związane z wynajmem, jak np. remonty czy odpisy amortyzacyjne.

 

7. Ulga na zabytki

 

Wraz z nowym rokiem zlikwidowano możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Natomiast wydatki związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi w zabytku można aktualnie odliczyć dopiero po zakończeniu prac. Obecnie w ramach ulgi polegającej na odliczeniu wydatków na remont zabytku odliczyć można tylko te wydatki, które wchodzą w zakres prac i robót, jakie są określone w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wszystkie wydatki wykraczające poza to pozwolenie, nie są kwalifikowane do ulgi.