Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Biała lista podatników vat

Biała lista podatników VAT, która wchodzi w życie od 1 września 2019 r.

Czym jest ,,biała lista podatników”?

Zgodnie z nowelizacją ustawy, Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził w formie elektronicznej wykaz (art. 96b ust. 1,2,3), następujących danych:

  • podmiotów, które nie zostały zarejestrowane albo które zostały wykreślone z rejestru jako podatników VAT;
  • podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni, jak i również o podmiotach, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona;
  • numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym

Rejestr ma być aktualizowany raz na dobę w każdy dzień roboczy, zaś podatnicy korzystający z niego będą mogli otrzymać informacje o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji danego podmiotu. Dostęp do wykazu jest możliwy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów. ( art. 96 ust.8−12)

Przed dokonaniem przelewu (tj. w dniu przelewu) należy precyzyjnie sprawdzić następujące dane:

  • zweryfikować, czy rachunek na który dokonamy płatności należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na białej liście;
  • niezależnie kontrolować prawidłowość rozliczeń po dokonaniu przelewu, aby w przypadku zidentyfikowania błędu móc w terminie 3 dni od zlecenia przelewu poinformować naczelnika urzędu skarbowego o ewentualnych nieprawidłowościach.

Sankcje za przelew na rachunek inny, niż wskazany w wykazie

Zgodnie z nowelizacją art.22p ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / w art.15d ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków przypadających w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego - lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy w/w przepis odnosi się do płatności o wartości przekraczającej 15 000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami (art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców)

Sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Aby uniknąć daleko idących konsekwencje, należy dostosować swoje systemy kontroli prowadzonych transakcji uwzględniając wyżej wymienione wytyczne.

Sankcje te wyłączać można poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie - w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu.

Dodatkowo, w takim przypadku przepisy przewidują także sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy - w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję.

W zawiązku ze zmianami przepisów przypominamy, iż wszystkie zmiany w działalności gospodarczej ( np. otwarcie nowego rachunku bankowego, nowej placówki, magazynu, adresu) należy zgłosić do Urzędu w ciągu 7 dni.