Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Co warto wiedzieć o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce?

Najbardziej uprzywilejowani są mieszkańcy Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota posiada umowę o swobodnym przepływie osób. Inaczej niż w przypadku pracowników z krajów spoza UE, którzy oficjalnie znajdują zatrudnienie dopiero po uzyskaniu zezwolenia na pracę w Polsce.

Obcokrajowcy z Unii Europejskiej…

… muszą być traktowani w Polsce identycznie, jak polscy obywatele. Mają prawo bez ograniczeń składać wnioski i oferty oraz podejmować zatrudnienie, a przy tym nie podlegają żadnej dyskryminacji, również co do warunków pracy oraz płacy. Wolno im przyjmować propozycje zatrudnienia w dowolnym kraju zrzeszonym w UE oraz swobodnie przemieszczać się w obrębie Wspólnoty. Zatrudnieni na obczyźnie powinni dostosować się do obowiązujących w danym kraju uregulowań prawnych, które nie muszą być identyczne, jak w ich ojczyźnie.

Istnieją pewne sytuacje, kiedy można odmówić zatrudnienia obcokrajowca na terenie UE. Dotyczyć mogą m.in. jego stanu zdrowia czy wieku, ale też charakteru pracy i warunków jej wykonywania.

Cudzoziemcy spoza UE

… mogą zatrudniać się również w Polsce, ale po uzyskaniu zezwolenia na pracę. Takie zezwolenie wydaje wojewoda województwa, w którym pracodawca ma swoją siedzibę.

Zwykle w pierwszej kolejności osoba chcąca podjąć pracę otrzymuje przyrzeczenie wydania zezwolenia, lub oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, na podstawie którego cudzoziemiec może ubiegać się o dokumenty legalizujące swoją obecność w Polsce, czyli wizę, decyzję o zezwoleniu na pobyt – wyjaśnia Magdalena Serwotka, specjalista do spraw kadr z Acartus SA.

– Następnie pracodawca występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę firmy o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, przy czym obecność obcokrajowca nie jest wymagana. Praca może być wykonywana zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz w spółdzielniach rolniczych – dodaje Magdalena Serwotka.

Zagraniczni pracownicy bez zezwolenia na pracę?

Jak w każdej regule, tak i w zatrudnianiu cudzoziemców występują pewne odstępstwa. Zezwolenia na pracę nie muszą posiadać osoby o statusie uchodźcy w naszym kraju, legitymujące się zezwoleniem na osiedlenie się w Polsce, czy też cudzoziemcy, którzy świadczą usługi artystyczne lub prowadzą wykłady i prezentacje naukowe (m.in.: aktorzy, muzycy, tancerze, naukowcy i inni prelegenci). Ich praca może być świadczona w Polsce nie dłużej niż przez 30 dni łącznie w danym roku kalendarzowym.

Bez zezwolenia polski pracodawca może zatrudniać pracowników z państw graniczących z Polską. Osoby z krajów spoza Unii Europejskiej mogą wtedy pracować w Polsce bez zezwolenia maksymalnie do 6 miesięcy, w ciągu roku liczonego od dnia podjęcia zatrudnienia. W Polsce mogą też swobodnie pracować cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, a także Turcy wraz z rodzinami, jeśli przez 4 lata legalnie wykonywali pracę w naszym kraju.

Pracodawca bez zezwolenia może zatrudnić studentów zagranicznych, pod warunkiem, że nauka odbywa się na studiach dziennych, a praca obejmuje wyłącznie okres wakacji – czyli od lipca do września.