Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Co warto wiedzieć o zawieszeniu działalności gospodarczej?

Jeśli działalność gospodarcza nie przynosi przedsiębiorcy zysków, ten może ją zamknąć, ale również okresowo zawiesić i poczekać na lepsze czasy. Zawieszoną działalność można bowiem łatwo wznowić, zaś po jej zamknięciu powrót do biznesu możliwy jest tylko poprzez ponowną rejestrację firmy.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest skomplikowaną procedurą. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek online, poprzez portal rządowy biznes.gov.pl. Można też odwiedzić właściwy urząd miasta lub gminy i złożyć formularz CEIDG-1.

Zamknąć czy zawiesić?

O zawieszeniu działalności gospodarczej najczęściej myślą osoby, których biznes nie przynosi oczekiwanych zysków lub też ma on charakter sezonowy i pozwala generować dochody tylko w wybranych okresach czasu. Działalność można też zamknąć, ale jest to krok zdecydowanie bardziej radykalny, który nie pozwala już tak szybko wrócić do prowadzenia biznesu, jak w przypadku zawieszenia. Zarówno jedna, jak i druga decyzja mają swoje konsekwencje.

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia rozliczeń księgowych w okresie zawieszenia, natomiast po jej zamknięciu taki obowiązek już nie istnieje. W trakcie zawieszenia działalności nie trzeba natomiast wyrejestrowywać kasy fiskalnej, co z kolei jest konieczne w przypadku likwidacji firmy. Warto pamiętać, że w trakcie zawieszenia działalności nie można osiągać z jej tytułu żadnych dochodów, ale można przyjmować powstałe wcześniej należności od klientów, zabezpieczać źródła przychodów i rozliczać poniesione z tego tytułu koszty, takie jak np. wynajem lokalu. Po zamknięciu firmy nie jest to już możliwe.

Co z zaliczkami na podatek i składkami ZUS?

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą, nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT-7 za okres zawieszenia. W tym czasie ustaje również obowiązek opłacania składek ZUS, jednak należy przy tym rozróżnić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2022 roku opłacają składkę zdrowotną w kwocie ryczałtowej. Oznacza to, że okresie zawieszenia działalności, ryczałtowiec nie opłaca składki zdrowotnej jedynie wtedy, gdy okres zawieszenia obejmuje pełen miesiąc kalendarzowy. Natomiast w sytuacji, gdy zawieszenie obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, składkę zdrowotną za ten miesiąc należy uiścić w pełnej wysokości.

W przypadku osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej, wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest na podstawie osiągniętego w danym miesiącu dochodu. W przypadku zawieszenia działalności, dochody osiągnięte w tym okresie (np. sprzedaż środków trwałych) w ogóle nie wliczają się do podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Trzeba jednak pamiętać, że po 30 dniach od terminu wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, wygasa prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Należy wtedy zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, zarejestrować się w urzędzie pracy lub przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że zawieszenie działalności gospodarczej nie wiąże się z zatrzymaniem okresów preferencyjnego opłacania składek, czyli półrocznego okresu tzw. pasa startowego (kiedy nie płaci się ubezpieczenia społecznego) i dwuletniego okresu tzw. małego ZUS. 

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Taki ruch można z kolei wykonać, kiedy zatrudnia się osoby na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. Działalność można zawiesić w każdej chwili, składając stosowny wniosek w urzędzie. Można to zrobić osobiście, listownie albo elektronicznie – o czym już wspomnieliśmy na początku.

Przedsiębiorca może wielokrotnie zawiesić działalność na dowolny okres. Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni. Czas zawieszenia można określić z góry, ale można też zdecydować się zrobić to bezterminowo. Do 2018 roku obowiązywały przepisy, według których zawieszona działalność była zamykana automatycznie po 24 miesiącach, jeśli przedsiębiorca nie złożył wniosku o jej wznowienie. Obecnie zawieszona firma nie zostanie już automatycznie wykreślona z rejestru.

Wznowienie działalności gospodarczej

Zawieszoną działalność gospodarczą można w każdej chwili wznowić, nawet jeśli we wniosku o zawieszenie był wskazany konkretny termin. Wystarczy złożyć do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wniosek o wznowienie działalności na formularzu CEIDG-1. Można to zrobić zarówno osobiście w urzędzie, jak i drogą internetową. W stosownym formularzu trzeba zaznaczyć dzień wznowienia działalności i jeśli to konieczne, wprowadzić inne zmiany, takie jak np. zmiana adresu firmy czy dodanie kodów PKD, które określają obszar działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że zarówno zawieszenie, jak i wznowienie działalności nie wiąże się z żadnymi opłatami.