Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Honorowi krwiodawcy korzystają z ulg podatkowych

Honorowi krwiodawcy mają prawo do odliczeń od dochodu za oddaną krew. Ulga podatkowa, a właściwie darowizna – gdyż krew musi być przekazana nieodpłatnie – odliczana jest w formie ekwiwalentu przysługującego dawcy za oddanie określonej jej ilości. W ciągu roku kobieta może jej oddać 1,8 l, mężczyzna – 2,7 l, natomiast osocza – 25 litrów.

Honorowi dawcy krwi i osocza - z ulgami

Ulga dla honorowego krwiodawcy nie może być jednak wyższa niż 6 proc. jego dochodu, tyle bowiem można odpisać łącznie z tytułu darowizn. Zapisuje się je w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/0. Tam też umieszcza się kwoty przekazanej darowizny i dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego. Poza tym ulgę można wykazać w formularzach PIT-36 i PIT-37, które należy złożyć fiskusowi do 30 kwietnia, a dla rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w PIT-28, składanym do 1 marca.

Ekwiwalent za krew lub osocze

Dla dawcy ekwiwalent za 1 l krwi wynosi 130 zł, a za 1 l osocza – 200 zł. Przy czym np. 1 l osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wyceniono na 350 zł, a 1 ml krwi pobranej do uodpornienia lub dla celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych na 1 zł.

Rekompensata może być inna, jeśli dawca oddaje różne składniki krwi, tak więc np. ekwiwalent za 1 l krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia wynosi 200 zł, za pierwszy zabieg uodpornienia dawcy – 50 zł, a za każdy następny – 25 zł, natomiast za składniki krwi pobierane metodą aferezy (zabieg pobrania bądź usunięcia jednego ze składników krwi) – 130 zł. Ostatecznie więc ulgę w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty wylicza w swym zeznaniu podatkowym sam dawca.

Dawcy osocza dla chorych na COVID-19

W czasie pandemii możliwość skorzystania z darowizny na cele krwiodawstwa posiadają też ozdrowieńcy. Decydując się na oddanie osocza dla ratowania chorych na COVID-19, korzystają z takich samych ulg podatkowych, co honorowi krwiodawcy. Tym samym odpisu darowizny za ubiegły rok dokonują już w 2021 roku, natomiast z ulgi za ten rok będą mogli skorzystać w 2022 r.

Poza darowizną na cele krwiodawstwa, ozdrowieńcom oddającym osocze zagwarantowano dwa dni wolne od pracy (tak, jak pozostałym krwiodawcom w czasie pandemii), a także ulgi na przejazd koleją i transportem miejskim oraz pakiet konsultacji medycznych.

Kto może, a kto nie może odliczyć oddanej krwi?

Dokonując odliczeń od podatku, dawca nie może przekazać krwi bezpośrednio konkretnej osobie, ale wyłącznie jednostce krwiodawstwa, w której został zarejestrowany. Możliwe jest natomiast odpisanie darowizny od podatku, jeśli dokonuje się jej za pośrednictwem publicznej służby krwi na bliską osobę np. na jej operację. Nie może natomiast skorzystać z ulgi, jeśli jednostka krwiodawstwa zapłaciła za oddaną krew. Nie wlicza się w to soczków i czekolad, które nieodpłatnie otrzymują dawcy, aby zregenerować organizm.

Dawca dla udokumentowania darowizny powinien posiadać zaświadczenie stacji krwiodawstwa o ilości bezpłatnie pobranej krwi lub jej składników. Wniosek o wydanie zaświadczenia mo