Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Jak rozliczyć dochody z zagranicy?

Kończący się rok to moment, kiedy powinniśmy pomyśleć o rozliczeniu się z urzędem skarbowym ze swoich dochodów, również tych uzyskiwanych z pracy za granicą.

Jak rozliczyć dochody z zagranicy?

O dochodach uzyskiwanych za granicą mówimy wtedy, gdy wykonując tam pracę, wynagrodzenie wypłaca nam zagraniczny lub polski pracodawca, ale teżgdy otrzymywaliśmy wynagrodzenie od zagranicznego pracodawcy, świadcząc pracę w Polsce. W ten sposób uzyskiwane w danym roku podatkowym dochody powinniśmy rozliczyć w deklaracji PIT-36 i dodatkowo dołączyć załączniki PIT-ZG właściwe dla danego państwa, w którym pracowaliśmy.

Gdzie powinniśmy rozliczyć podatki?

Wybór miejsca, w którym musimy wypełnić swój obowiązek podatkowy, poprzedza ustalenie naszej rezydencji podatkowej. Jeśli więc pracujemy za granicą, a mieszkamy i zamierzamy rozliczać się w Polsce, powinniśmy posiadać właśnie w tym kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych, ewentualnie przebywać dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wystarczy spełnić jeden z dwóch wymienionych warunków.

W przypadku natomiast, gdy nie jesteśmy rezydentami podatkowymi za granicą (nie spełniamy jednego z powyższych warunków), rozliczamy się w Polsce wyłącznie z dochodów uzyskanych w Polsce. Wyjątkiem są dochody z pracy w krajach nie objętych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski zależy przede wszystkim od tego, czy z danym krajem Polska posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotychczas takie umowy udało się podpisać z 92 krajami na świecie.

Kwestie unikania podwójnego opodatkowania reguluje Konwencja MLI i to za jej przyczyną wprowadzone zostały zmiany obowiązujące również Polaków pracujących za granicą. Obecnie w zagranicznych rozliczeniach podatkowych z takimi państwami, jak: Austria, Słowenia, Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia i Słowacja, zamiast metody wyłączenia z progresją musimy stosować mniej korzystną metodę odliczania proporcjonalnego.

Zgodnie z nowymi zasadami rozliczania zagranicznych przychodów, mamy obowiązek złożenia zeznania podatkowego w polskim urzędzie skarbowym, niezależnie czy pracowaliśmy wyłącznie za granicą czy też uzyskiwaliśmy dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. Taki PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG za miniony rok musimy złożyć do 30 kwietnia.

Nie oznacza to, że automatycznie będziemy zmuszeni do zapłaty podatku w Polsce. Mamy bowiem możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej, dzięki której – podobnie, jak w przypadku metody wyłączenia z progresją – dochód uzyskany poza naszym krajem nie będzie opodatkowany w Polsce. Niestety, od 1 stycznia 2021 r. polski rząd wprowadził ograniczenie ulgi abolicyjnej, która może wynosić maksymalnie 1360 zł. Znajdzie więc zastosowanie do dochodów poniżej 8 tys. zł. Jeśli więc nasze zarobki uzyskane za granicą będą wyższe, trzeba odprowadzić od nich podatek również w Polsce. Przypominamy, że nowe przepisy dotyczące limitu ulgi abolicyjnej chociaż wchodzą w życie 1 stycznia 2021, to jednak nie mają zastosowania do dochodów uzyskanych w 2020 roku.

Pamiętajmy o zaliczkach na podatek dochodowy!

Jeśli pracujemy czasowo za granicą, a tam nasze dochody uzyskujemy bez udziału polskiego płatnika – rozliczając się metodą odliczenia proporcjonalnego – po powrocie do Polski obowiązkowo powinniśmy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Możemy jednak proporcjonalnie odliczyć od niej podatek zapłacony za granicą, ale bez ulgi abolicyjnej, którą stosuje się dopiero przy rozliczeniu rocznym. Zaliczkę taką należy uiścić w wysokości 17 proc. od uzyskanych dochodów (ewentualnie wyższą – zgodnie ze skalą podatkową) do 20. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wróciliśmy do kraju. Zaliczkę, której termin płatności wypada po zakończeniu roku podatkowego, powinniśmy uiścić do 30 kwietnia następnego roku.

Dokumentujemy swoje dochody dla celów podatkowych!

Pamiętajmy, aby zawsze rozliczać się na podstawie zestawienia transakcji bankowych lub potwierdzeń zapłaty od zagranicznego pracodawcy, opatrzonych datą otrzymania wynagrodzenia. Daty te są potrzebne też do przeliczenia zagranicznych dochodów na złotówki, które umieszczamy w deklaracji podatkowej. Przeliczenie dokonujemy po średnim kursie NBP, podanym w dniu poprzedzającym dzień wypłaty lub w dniu, w którym możemy dysponować wynagrodzeniem. Zarobkując za granicą, mamy prawo do odliczania ulg i zwolnień w Polsce – aby z nich skorzystać, musimy wypełnić załącznik PIT/O do deklaracji PIT.