Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Ostatni moment na zawarcie umowy o zarządzaniu PPK!

Trwa ostatni etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), który rozpoczął się 1 stycznia 2021 roku. Do programu długoterminowego oszczędzania sukcesywnie przystępują firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników oraz instytucje sektora publicznego, jak m.in. urzędy i placówki oświatowe.

W sektorze publicznym do 26 marca br. pracodawcy mieli czas na zawarcie umowy o zarządzaniu PPK z wybraną instytucją finansową, natomiast najmniejsze firmy muszą to uczynić do 23 kwietnia br. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK powinno nastąpić w sektorze publicznym do 10 kwietnia, a w firmach do 10 maja br.

Sposób na wyższą emeryturę

Program PPK został stworzony, aby zabezpieczyć przechodzących na emeryturę pracowników otrzymujących niskie świadczenia emerytalne. Osoba zatrudniona, przy wsparciu pracodawcy i państwa, może systematycznie odkładać pieniądze na swoją emeryturę. Zgromadzone zaś środki wykorzystać po ukończeniu 60. roku życia.

W momencie przystąpienia firmy do PPK, zatrudnieni pracownicy w wieku 18 – 54 lat są zapisywane do programu automatycznie, chyba że złożyli deklarację o rezygnacji. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK muszą natomiast złożyć pracownicy w wieku od 55. do 70 lat.

Pracownicze wpłaty (zasilane przez pracodawcę) w wysokości od 1,5 proc. do 4 proc. miesięcznego wynagrodzenia brutto, naliczane będą procentowo od kwoty wynagrodzenia pracownika. Osoba, która przystąpiła do programu, poza obowiązkową 2-proc. wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Jeśli jednak pracownik zarabia miesięcznie poniżej 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, może zadeklarować obniżenie wpłaty podstawowej, jednak nie mniejszej niż 0,5 proc. uposażenia. Ponadto państwo gwarantuje wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a następnie 240 zł rocznej dopłaty.

W firmie pracodawca wdraża PPK

To pracodawca jest odpowiedzialny za wdrożenie PPK w firmie. Do jego obowiązków należy zebranie ofert instytucji finansowych dopuszczonych do zarządzania PPK. Powinien również przeprowadzić postępowanie w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w jego firmie, przekazać im informacje na temat zasad programu oraz zebrane oferty na zarządzanie PPK, po wcześniejszych negocjacjach z instytucjami finansowymi dopuszczonymi do zarządzania PPK. Musi też dokonać wyboru zarządzającego PPK.

Pracownik przystępując do programu jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni, po 10. dniu miesiąca następującego po trzymiesięcznym okresie zatrudnienia, złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o wcześniej zawartych umowach o prowadzenie PPK. W oświadczeniu trzeba wymienić instytucje finansowe, z którymi zawarto te umowy.

Pracownik nie musi przystąpić do PPK

Program długotrwałego oszczędzania jest w pełni dobrowolny. Można też w każdej chwili zrezygnować z programu lub do niego wrócić. Pracownik, który złożył swoją deklarację o nieprzystąpieniu do PPK, nie otrzyma:

  • wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, jeśli przed złożeniem deklaracji nie nabył do niej uprawnień;
  • dopłaty rocznej do PPK w wysokości 240 zł, należnej po spełnieniu warunków o pracowniczych planach kapitałowych oraz
  • wpłaty podstawowej finansowanej przez zatrudniającą go firmę, w wysokości co najmniej 1,5 proc. wynagrodzenia.