Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

„Polski Ład” – najważniejsze zmiany

„Polski Ład” to rządowy plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Według założeń, ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Przepisy związane z „Polskim Ładem” od stycznia 2022 roku wprowadzają wiele zmian ważnych dla przedsiębiorców. Zebraliśmy te najważniejsze i przedstawiamy w tym artykule.

Zmiany w podatku PIT

Od 2022 roku podwyższona jest kwota wolna od podatku i wynosi obecnie 30 tys. zł. Jednocześnie zlikwidowano odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co wpłynie na wysokość kwoty podatku dochodowego PIT. Wysokość PIT w pierwszym progu podatkowym nie zmienia się i wynosi 17%.  Jeśli w danym roku podatkowym osiągniemy dochód w wysokości powyżej 120 tys. zł, zapłacimy podatek PIT w wysokości 32% - to tzw. drugi próg podatkowych.

Nowością jest tzw. ulga dla klasy średniej przewidziana tylko dla osób rozliczających się na skali podatkowej oraz dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli w roku podatkowym osiągniemy dochody na poziomie od 68 tys. do 133 tys. zł, mamy prawo do ulgi dla klasy średniej, która obniża podatek PIT.

Wprowadzono także zerowy PIT dla seniorów, którzy prowadzą działalność gospodarczą i posiadają prawo do emerytury (kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat). Seniorzy nie zapłacą PIT, jeśli całkowicie zrezygnują z pobierania swojej emerytury.

 

Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej

Wysokość składki zdrowotnej od 2022 roku zależy od formy opodatkowania i osiąganych w danym roku przychodów. I tak, rozliczając dochody według:

  • skali podatkowej zapłacimy składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu,
  • podatku liniowego – 4,9% dochodu, przy czym minimalna wysokość składki zdrowotnej wynosi 270 zł (to 9% minimalnego wynagrodzenia brutto, które od stycznia 2022 wynosi 3010 zł),
  • ryczałtu – składka uzależniona jest od rocznych przychodów: do 60 tys. zł na rok składka zdrowotna wynosi ok. 300 zł, do 300 tys. zł na rok składka wynosi ok. 500 zł i powyżej 300 tys. zł składka wynosi ok. 900 zł.

Przy obliczaniu wysokości składki zdrowotnej, sumuje się przychody osiągane w danym roku podatkowym narastająco. Można również ustalić wysokość składki zdrowotnej na podstawie przychodów osiągniętych w poprzednim roku i tak można uniknąć ewentualnej niedopłaty składki zdrowotnej.

 

Zmiany w rozliczeniach z ZUS

Nowy sposób obliczania składki zdrowotnej skutkuje także zmianami w rozliczeniach z ZUS. Od stycznia 2022 mamy obowiązek comiesięcznego składania deklaracji ZUS, w których przedstawiamy osiągany dochód jako podstawę do obliczenia wysokości składki zdrowotnej. Deklaracje do ZUS wysyłamy do 20. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, czyli tak samo jak w przypadku rozliczenia podatku dochodowego. Doszedł obowiązek składania rocznej deklaracji rozliczającej składkę zdrowotną, aby ustalić ewentualną nadpłatę lub niedopłatę składki.

Zmienia się również termin zapłaty składek ZUS na 20. dzień miesiąca – niezależnie, czy płatnik zatrudnia inne osoby czy nie. W przypadku przedsiębiorców posiadających osobowość prawną termin zapłaty ZUS przypada na 15. dzień miesiąca.

 

Kasy fiskalne i zmiany w płatnościach

„Polski Ład” wprowadza obowiązek zapewnienia klientowi zapłaty kartą płatniczą. Jeśli posiadamy kasę fiskalny, zobowiązani jesteśmy do zakupu terminala płatniczego, a taki zakup objęty jest ulgą w kwocie 1 tys. zł do rozliczenia w zeznaniu rocznym.

Warto też pamiętać, że od 2023 roku obowiązkowe będą kasy fiskalne online. Oznacza to, że podatnicy posiadający kasy fiskalne muszą je wymienić na nowe kasy online. Jeśli już posiadamy kasę fiskalną online, to od lipca 2022 musi być ona połączona z terminalem płatniczym.

Od stycznia 2022 zmienia się limit płatności gotówkowych. I tak, jako osoba fizyczna nie możemy zapłacić gotówką więcej niż 20 tys. zł, a w przypadku firm limit płatności gotówkowych wynosi 8 tys. zł. Wszystkie transakcje powyżej tych kwot powinny być realizowane przelewem.

 

Zmiany w najmie lokali

Przychody osiągane z tytułu najmu lokali od 2022 roku można rozliczać tylko na zasadach ryczałtu i są opodatkowane w wysokości 8,5%. Nie można więc odliczać od nich kosztów uzyskania przychodu, np. remontów. Obecny rok jest okresem przejściowym dla podatników rozliczających najem na zasadzie skali podatkowej.

Od 2022 roku nie można także amortyzować lokali mieszkalnych – zarówno w działalności gospodarczej, jak i w najmie prywatnym. W bieżącym roku obowiązują jeszcze przepisy przejściowe, według których można rozliczać amortyzację, ale pod warunkiem, że obecnie lokal jest wynajmowi i amortyzowany. Osoby, które w przyszłym roku chciałyby wprowadzić do środków trwałych lokale mieszkalne, już nie będą mogły ich amortyzować. Oznacza to całkowity koniec amortyzacji lokali mieszkalnych od 2023 roku.

 

Konsekwencje za nielegalne zatrudnianie pracowników

Od stycznia 2022 konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników obciążają wyłącznie pracodawcę. W przypadku ujawnienia zatrudnienia „na czarno” lub wypłacania wynagrodzenia „pod stołem”, pracodawca zapłaci podatek od tak wypłacanego wynagrodzenia. Za każdy miesiąc trwania nielegalnego zatrudnienia lub rozliczania „pod stołem” przypisany będzie pracodawcy dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wysokości faktycznie wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia.

Pracodawcy będą również zobowiązani do zapłaty w całości składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń pracujących „na czarno” lub wypłacanych „pod stołem”. Dodatkowo, wypłacone wynagrodzenia i opłacone składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu.