Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Rozliczenie wsparcia z tarcz antykryzysowych

Przedsiębiorcy, których firmy dotknięte zostały pandemią koronawirusa, aby utrzymać swoją płynność i stabilność finansową, skorzystały z różnych form pomocy państwa. Rząd wyszedł im naprzeciw oferując wsparcie na preferencyjnych warunkach w formie tarcz antykryzysowych.

Cztery kolejne wersje Tarczy Antykryzysowej stworzyły firmom możliwość skorzystania z różnego rodzaju: dofinansowań, odroczeń, umorzeń i ulg podatkowych, jak np. subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju, mikropożyczka z Funduszu Pracy, zwolnienie ze składek ZUS, świadczenia postojowego czy też częściowego dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych.

Jak rozliczyć się z fiskusem, w sytuacji kiedy korzystaliśmy z tarcz antykryzysowych? Co zostało, a co nie zostało zwolnione z podatku? Co państwo umarza, a jakie pożyczki należy spłacić? Nadchodzi czas rozliczenia się z uzyskanego wsparcia finansowego. Oto kilka najpopularniejszych form pomocy z tarcz antykryzysowych i zasady ich rozliczania:

Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju

Przedsiębiorcom prowadzącym mikro-, małe i średnie firmy, które odnotowywały spadek przychodów na skutek pandemii, z pomocą w formie subwencji przyszedł Polski Fundusz Rozwoju. Środki mogą być przeznaczone na bieżącą działalność firmy oraz spłatę przedterminową kredytów (nie wyższą niż 25% zadłużenia).

Subwencję z PFR trzeba zwrócić – przynajmniej w wysokości 25% otrzymanej kwoty. PFR może umorzyć nawet 75% subwencji, gdy firma będzie kontynuowała swoją działalność przez okres 12 miesięcy i utrzyma w tym czasie średni stan zatrudnienia – licząc od dnia otrzymania subwencji. W całości środki należy oddać w sytuacji, gdy  przedsiębiorca zakończy prowadzenie działalności gospodarczej.

Subwencja PFR jest neutralna podatkowo i jej otrzymanie nie rodzi obowiązku zapłaty CIT lub PIT. Zwolniona jest też z podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie oznacza to, że przedsiębiorca w ogóle nie zapłaci podatku. W momencie umorzenia subwencji powstały przychód podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mikropożyczka z Funduszu Pracy

Na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pandemii, mikroprzedsiębiorcy mogli starać się o jednorazową mikropożyczkę w wysokości 5 tys. zł ze środków Funduszu Pracy. Taka forma pomocy finansowej była dostępna również dla samozatrudnionych przedsiębiorców.

Wsparcie w tej formie jest traktowane jako pożyczka zwrotna i jako taka nie generuje przychodu. Nie podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym i od czynności cywilnoprawnych.

Powiatowe urzędy pracy umarzają tę mikropożyczkę bez konieczności składania wniosku, jeżeli przedsiębiorca kontynuuje działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Zwolnienie ze składek ZUS

Innym instrumentem pomocowym dla przedsiębiorców w okresie pandemii koronawirusa było zwolnienie ze składek ZUS w okresie od marca do maja 2020 roku. Ponieważ ich umorzenie – w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym PIT i CIT – nie stanowi przychodu przedsiębiorcy, tym samym niezapłacone przez niego składki nie mogą być podatkowym kosztem. W rezultacie firma zyska na składkach, ale płaci wyższy podatek dochodowy.

Świadczenie postojowe

Kierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Można ubiegać się o nie w ZUS i wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 r. – czyli 2080 zł lub 1300 zł.

Świadczenie postojowe jest nieoskładkowane i nieopodatkowane, nie można również od jego kwoty dokonywać potrąceń i egzekucji.

Dofinansowanie do wynagrodzeń FGŚP

W firmach, w których na skutek pandemii spadły obroty, przedsiębiorcy mogli starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nie objętych przestojem, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przedsiębiorca, który odnotował spadek przychodów wskutek pandemii, może złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Z takiego dofinansowania można korzystać maksymalnie przez 3 miesiące, ale nie krócej niż miesiąc.

Dofinansowanie jest bezzwrotne, chyba, że np. pracodawca wypowiedział umowę o pracę objętemu dofinansowaniem pracownikowi. Wówczas jest zobowiązany do zwrotu uzyskanego wsparcia.