Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Ulgi podatkowe za 2020 rok

Pracując i płacąc podatki, każdy ma prawo do korzystania z ulg podatkowych. Sięgając po możliwość zmniejszenia zobowiązań wobec skarbówki, można dokonywać odliczeń od podatku oraz odliczeń od dochodu. Sposobność skorzystania z ulgi od dochodu z pewnością jest korzystniejsza, ponieważ w ten sposób można obniżyć swój próg podatkowy. Odliczenia od podatku pozwalają natomiast zmniejszyć wysokość kwoty podatku do zapłaty.

Ulgi podatkowe za 2020

Przed wypełnieniem zeznania rocznego PIT za 2020 rok warto sprawdzić, z jakich ulg możemy skorzystać, a także skompletować wymaganą dokumentację, która będzie niezbędna dla potwierdzenia poniesionych wydatków i przysługujących nam odliczeń.

Ulgi od podatku

Ze zwolnienia z podatku może skorzystać np. młody pracownik, który nie ukończył jeszcze 26 lat, a jego roczne przychody nie przekroczyły 85 528 zł. Ponadto w ramach odliczeń od podatku przysługują m.in. ulgi z tytułu:

 • wychowania dzieci, czyli ulga prorodzinna – uzależniona od liczby dzieci. W przypadku jednego dziecka wynosi – do 1112,04 zł rocznie i można z niej skorzystać, jeśli dochód (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) nie przekroczy 112 tys. zł, a w przypadku rodzica niepozostającego w związku małżeńskim 56 tys. zł. Bez progu finansowego są natomiast ulgi: na drugie dziecko – do wysokości 1112,04 zł; na trzecie dziecko – do 2000,04 zł oraz na czwarte i kolejne dzieci – do 2700 zł rocznie. Ulgą objęte są też pełnoletnie uczące się dzieci do 25 lat, jeżeli nie uzyskują one dochodu podlegającego opodatkowaniu w kwocie wyższej niż 3089 zł.
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne – pod warunkiem, że zostały faktycznie zapłacone lub pobrane. Składki można odliczyć od podatku w wysokości 7,75% podstawy ich ustalenia – mimo, że opłacane są w roku w wysokości 9% podstawy. Nie można natomiast odliczyć składek odroczonych np. w związku z COVID-19.
 • pracy za granicą, tzw. ulga abolicyjna – dotycząca polskich obywateli pracujących za granicą, którzy mają obowiązek wykazać uzyskany przychód w rocznych zeznaniach w Polsce. Odliczając podatek zapłacony za granicą od należnego podatku w Polsce od całości zarobków, można zastosować zasadę proporcjonalnego odliczania. A dzięki uldze abolicyjnej, zrównuje się ją z bardziej korzystną metodą zwolnienia z progresją, przy której zagraniczne przychody nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Ulgi od dochodu

Dokonując odliczeń od przychodu można skorzystać z:

 • ulgi termomodernizacyjnej w wysokości do 53 tys. zł, odliczanej w ciągu trzech lat, poczynając od roku, w którym poniesiony został pierwszy wydatek na termomodernizację. Korzystać mogą z niej właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych dokonujący zakupów materiałów budowlanych do termoizolacji, a tym samym przyczyniający się do ograniczenie kosztów zużycia energii na ogrzanie tych budynków.
   
 • IKZE – wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. W 2020 r. możemy jednak odliczyć nie więcej niż 6 272,40 zł zapłaconych lub pobranych składek.
   
 • ulga internetowa – umożliwia dokonanie odliczenia z tytułu użytkowania Internetu do wysokości 760 zł rocznie faktycznie poniesionych na ten cel wydatków. Ulga dotyczy wyłącznie prywatnego dostępu do sieci, a odliczenie przysługuje jedynie w rozliczeniach podatkowych w dwóch następujących po sobie latach, pod warunkiem, że wcześniej nie skorzystano z tego odliczenia.
   
 • darowizna na cele walki z COVID-19 – to jedna z wielu, choć z pewnością całkiem nowa, bo wprowadzona w 2020 r., forma objęta odliczeniem od dochodu. Korzystamy z niej, jeśli za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego przekazaliśmy darowiznę na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną. Wartość darowizny może wynieść do 100% dochodu podatnika i nie sumuje się z innymi darowiznami.
 • darowizny na kościół, organizacje pożytku publicznego, cele edukacji zawodowej oraz krwiodawcy – mogą wynieść do 6% dochodu podatnika, a każda z nich jest sumowana do łącznej wysokości 6%.
   
 • darowizna laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych – jej wysokość może wynieść do 100% dochodu podatnika. W ramach tej ulgi nie mogą jednak zostać rozliczone darowizny pieniężne. Nie sumuje się ona też z pozostałymi darowiznami.
   
 • ulga rehabilitacyjna – jest przeznaczona dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób otrzymujących rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Ulga obejmuje wydatki nielimitowane, w całej kwocie, na m.in.: przystosowanie mieszkań, budynków mieszkalnych i pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opłaty za zabiegi rehabilitacyjne, domową opiekę pielęgniarską, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opłacenie tłumacza języka migowego. W ramach wydatków limitowanych, można odliczyć do 2280 zł np.: wynagrodzenie dla przewodników osób niewidomych lub z niepełnosprawnością narządu ruchu, utrzymanie psa przewodnika, używanie samochodu (paliwo, wydatki na naprawę, ubezpieczenie, wymianę opon) należącego do osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna. Można też odliczyć wydatki na leki przepisane przez lekarza specjalistę, a konkretnie różnicę między wydatkami poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.