Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Zawieszenie działalności gospodarczej – sposób na przetrwanie?

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z chwilowymi problemami finansowymi w swoich firmach, decydują się na zawieszenie działalności gospodarczej. Decyzja ta pozwala na zatrzymanie zadłużenia w firmie, gdyż w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS i nie odprowadza zaliczek podatkowych.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Powody zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej bywają również związane z urlopem lub chorobą przedsiębiorcy, opieką nad dzieckiem, sezonowością pracy lub kłopotami finansowymi. Co ważne, przedsiębiorca w żaden sposób nie musi uzasadniać swojej decyzji.

W przypadku firm wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), działalność można zawiesić na dowolnie długi czas, natomiast dla zarejestrowanych w KRS – na 24 miesiące. Okres zawieszenia zależy od przedsiębiorcy, nie może być jednak krótszy niż 30 dni.

Zawiesić działalności nie mogą przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników – na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie dotyczy to firm, w których pracują osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, zawieszenie działalności nie jest możliwe bez ich zwolnienia. Wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i rodzicielskim, którzy nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w firmie.

 

Warunki zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca nie powinien prowadzić żadnej działalności w okresie jej zawieszenia, ani osiągać bieżących dochodów. Wolno mu natomiast wykonywać czynności, które pozwalają na funkcjonowanie po wznowieniu działalności, np. przyjmowanie należności oraz regulowanie zobowiązań powstałych przed zawieszeniem działalności, czy też zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia firmy.

Przerwa w działalności nie zwalnia z udziału w postępowaniach administracyjnych, sądowych i podatkowych toczących się wobec firmy. Nie zwalnia też ze składania rocznych sprawozdań finansowych, prowadzenia księgowości, opłacania podatku od nieruchomości, środków transportu czy wnoszenia opłat środowiskowych. Podczas przerwy w działalności nie wolno natomiast naliczać odpisów amortyzacyjnych.

 

Zwolnienia w trakcie zawieszenia działalności

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia jest zwolniony z zaliczki na podatek dochodowy, chyba że jej obowiązek powstał jeszcze przed tym okresem. Wszystkie zaś transakcje, które ma prawo wykonać w czasie zawieszenia działalności, powinien rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, przy czym ze składki na ubezpieczenie społeczne zwolnienie obowiązuje przez cały okres zawieszenia, a ze składki zdrowotnej – jeśli przerwa trwa pełny miesiąc kalendarzowy. Przedsiębiorca wstrzymując działalność w trakcie miesiąca, jest zaś zobowiązany opłacić składkę na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do liczby dni prowadzonej działalności, a także uiścić składkę zdrowotną w pełnej wysokości.

Jeśli natomiast działalność została zawieszona z powodu opieki nad dzieckiem, przedsiębiorca nadal ma prawo do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Wtedy składki do ZUS są opłacane w całości z budżetu państwa. Warunkiem jest jednak, że działalność gospodarcza była prowadzona przez co najmniej 6 miesięcy przed jej zawieszeniem.

Decydujący się na przerwę w działalności, a tym samym możliwość skorzystania z przysługujących zwolnień z ZUS przedsiębiorca powinien zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne: zgłaszając się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny lub rejestrując się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna podlegająca takiemu ubezpieczeniu. Może też przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, opłacając dodatkową składkę zdrowotną.

 

Wniosek o zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można przerwać na podstawie wniosku złożonego on-line w CEIDG lub w sposób tradycyjny we właściwym urzędzie miasta lub gminy. Wniosek powinien zawierać dane przedsiębiorcy i firmy oraz informację opatrzoną datami rozpoczęcia zawieszenia działalności i ponownego jej wznowienia. Informacja taka następnie zostanie przekazana do urzędu skarbowego, ZUS oraz Głównego Urzędu Statystycznego. W spółce cywilnej działalność gospodarczą muszą zawiesić wszyscy wspólnicy, dodatkowo należy złożyć NIP-2 do urzędu skarbowego oraz zawiadomić GUS. Wznowienie działalności gospodarczej następuje również na podstawie wniosku złożonego w CEIDG. Działalność można zawieszać wiele razy w dowolnym terminie, zawsze na tych samych zasadach.