Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Aktualność

Zerowy PIT dla młodych pracowników

Ulga „zerowy PIT” dotyczy pracowników do 26. roku życia, których roczne przychody nie przekraczają kwoty 85 528 zł.

The tax form with calculator, money and pen.

Zwolnienie to obejmuje młode osoby, które:

  • otrzymują wynagrodzenie ze stosunku służbowego (stanowiska urzędnicze np. w administracji samorządowej lub państwowej);
  • pracują na umowę o pracę,
  • utrzymują się z pracy nakładczej, a więc z faktycznie wykonywanych zadań;
  • zatrudniani i wynagradzani są ze spółdzielczego stosunku pracy oraz
  • pracują na umowę zlecenie.

Dodatkowo, od tego roku może korzystać z tej formy wsparcia młodzież odbywająca praktyki studenckie i stażyści na stażu uczniowskim.

Ze zwolnienia podatkowego natomiast zostali wyłączeni młodzi, którzy uzyskują przychody z innych źródeł np. z umów o dzieło, praw autorskich, wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku dla bezrobotnych. Ulga nie zwalnia pracowników z obowiązku zapłaty składek zdrowotnych do NFZ oraz emerytalnych i rentowych do ZUS. Składki te odlicza się od wynagrodzenia, ale nie potrąca się zaliczki PIT.

Młodzi pracownicy korzystający ze zwolnienia podatkowego mogą zarobić miesięcznie ponad 7 tys. zł brutto. Jednocześnie obowiązuje ich ustalony w 2020 r. limit sumy przychodów, który w roku podatkowym nie może przekroczyć 85 528 zł. Przychody te mogą pochodzić zarówno z pracy wykonywanej w kraju, jak i za granicą. Każda natomiast uzyskana ponad ten limit nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, według ustalonej skali podatkowej.

Limit sumy przychodów w przypadku małżonków obowiązuje każdego z nich odrębnie, niezależnie czy rozliczają się indywidualnie czy wspólnie. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu, które przysługuje drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przysługującego im w kolejnych latach. Oznacza to, że ulga „nie przechodzi” na następne lata.

Zwolnienie z podatku obowiązuje niezależnie od tego, jak wiele młodzi pracownicy zawarli umów i ile zatrudnia ich firm. Pracując jednak więcej niż u jednego pracodawcy, powinni rozważyć możliwość złożenia wniosku o niestosowanie ulgi podatkowej. Dlaczego? Ponieważ może się okazać, że jeśli wszyscy zatrudniający ich zastosują zwolnienie od podatku, wówczas dopłacą oni w rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym.

Ulgą dla młodych nie są objęte natomiast przychody uzyskane po ukończeniu 26. roku życia przez pracownika, chociażby dotyczyły wynagrodzenia przysługującego mu na podstawie umowy zawartej przed datą jego urodzin.

Młodzi pracownicy, którzy uzyskali przychody objęte ulgą, nie muszą składać PIT-36 lub PIT-37. Takie zeznania podatkowe obowiązują, jeśli np.: dodatkowo uzyskali dochody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej, ubiegają się o zwrot nadpłaconego podatku lub mają obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty uprzednich odliczeń, do których utracili prawo. W takiej sytuacji w swoich zeznaniach informacyjnie wykazują również przychody objęte ulgą.

Zwolnienie z podatku dla pracowników do 26. roku życia obowiązuje od sierpnia 2019 r. i ma na celu podniesienie ich zarobków, a także stworzenie atrakcyjnej oferty na krajowym rynku pracy, jako alternatywy do zagranicznych wyjazdów.