Acartus - Kompleksowa obsługa księgowa

Struktura akcjonariatu

Nazwa, imię i nazwisko akcjonariusza    

Seria akcji     Liczba akcji (szt.)     Liczba głosów (szt.)     Udział w kapitale zakładowym     Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Piotr Piekarski     A i B     2.633.400     5.183.44 35,1% 41,5%
ICF Sp.z o.o.     A i B 2.454.400 4.904.400     32,7% 39,2%
Dariusz Grębosz     B 715.991 715.991     9,6%     5,7%
Pozostali     B     1.695.209 1.695.209     22,6% 13,6%
RAZEM       7.499.00 12.499.000     100,00% 100,00%